[1]
Feng, zhiwen, Wan, shuqin, Kang, yaohu and Liu, shiping 2017. DRIP FERTIGATION REGIME FOR POTATO ON SANDY SOIL. Emirates Journal of Food and Agriculture. 29, 6 (Oct. 2017), 476-484. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2017-02-275.