(1)
Feng, zhiwen; Wan, shuqin; Kang, yaohu; Liu, shiping. DRIP FERTIGATION REGIME FOR POTATO ON SANDY SOIL. Emirates Journal of Food and Agriculture 2017, 29, 476-484.