Feng, zhiwen, Wan, shuqin, Kang, yaohu, & Liu, shiping. (2017, October 5). DRIP FERTIGATION REGIME FOR POTATO ON SANDY SOIL. Emirates Journal of Food and Agriculture, 29(6), 476-484. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2017-02-275