Feng, zhiwen, shuqin Wan, yaohu Kang, and shiping Liu. 2017. Emirates Journal of Food and Agriculture 29 (6), 476-84. Accessed June 6, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2017-02-275.