Qiao, Jianyu, Ruibin Gao, Zhongyang Wang, Yaming Sun, and Shuqing Dong, Liang Zhao. 2019. Emirates Journal of Food and Agriculture 31 (3), 164-71. Accessed July 13, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2019.v31.i3.1928.