Li, Rui, Yage Shi, Bo Ling, Teng Cheng, Zhi Huang, and Shaojin Wang. 2017. Emirates Journal of Food and Agriculture 29 (2), 91-97. Accessed September 20, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2016-07-978.