Feng, zhiwen, Wan, shuqin, Kang, yaohu and Liu, shiping (2017) “DRIP FERTIGATION REGIME FOR POTATO ON SANDY SOIL”, Emirates Journal of Food and Agriculture, 29(6), pp. 476-484. doi: https://doi.org/10.9755/ejfa.2017-02-275.