[1]
Ruiwen, C., Fuqiang, W., Yiren, X., Lai, W., Jinghao, M., Peng, G., Ran, Y., Xiaoyan, L. and Guangsen, F. 2023. Optimization of submerged fermentation conditions for glucanase production by Burkholderia pyrrocinia B1213 using Jiuzao. Emirates Journal of Food and Agriculture. 35, 5 (May 2023). DOI:https://doi.org/10.9755/ejfa.2023.v35.i5.3091.