Ruiwen, C., Fuqiang, W., Yiren, X., Lai, W., Jinghao, M., Peng, G., Ran, Y., Xiaoyan, L., & Guangsen, F. (2023). Optimization of submerged fermentation conditions for glucanase production by Burkholderia pyrrocinia B1213 using Jiuzao. Emirates Journal of Food and Agriculture, 35(5). https://doi.org/10.9755/ejfa.2023.v35.i5.3091