Li, Juncheng, Honghui Shi, Hongfen Dai, Yulin Wang, Junsheng Zhao, Chi Dinh Nguyen, Xiaoling Huang, and Qingming Sun. 2022. Emirates Journal of Food and Agriculture 34 (5). Accessed August 11, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.9755/ejfa.2022.v34.i5.2855.