Ruiwen, C., Fuqiang, W., Yiren, X., Lai, W., Jinghao, M., Peng, G., Ran, Y., Xiaoyan, L. and Guangsen, F. (2023) “Optimization of submerged fermentation conditions for glucanase production by Burkholderia pyrrocinia B1213 using Jiuzao”, Emirates Journal of Food and Agriculture, 35(5). doi: 10.9755/ejfa.2023.v35.i5.3091.